ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 

Mely létrejött egyrészről

az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma: 10770144-2-42, bankszámlaszáma: K&H Bank 10200885-32616549-00000000, képviseletében eljár: Madarász Jenő ügyvezető)  mint eladó (a továbbiakban: Eladó) és

az Eladó által üzemeltetett www.vonalkodolvaso.hu/webaruhaz internetes áruházából vásárló vevő között.

(az Eladó és a Vevő a továbbiakban együtt: Felek). 

 

1.Szerződés létrejötte

Jelen szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5) Kormányrendelet alapján Vevő internetes áruházban történő elektronikus megrendelésével illetve Eladó elektronikus levélben megküldött visszaigazolásával jött létre. A vevő által megküldött megrendelés és az Eladó által megküldött visszaigazoló levél tartalmazza a Vevő által vásárlás során megadott Vevő adatokat (név, telefon, e-mail, számlázási cím), a szerződés tárgyát és annak mennyiségét, vételárát továbbá a kiválasztott fizetési módot, a kiválasztott szállítási módot, és a megadott szállítási címet. Az adásvételi szerződés megrendelésben és visszaigazolásban nem részletezett további feltételeit a Felek a jelen szerződésben szabályozzák az alábbiak szerint.

 

2.Szállítási feltételek

Vevő „személyes átvétel” szállítási mód kiválasztása esetén a készülékeket átveheti az Eladó székhelyén, azaz 1141 Budapest Fogarasi út 195-197. címen a rendelés visszaigazolását követő munkanaptól kezdődően, kivéve abban az esetben, ha Eladó a rendelés leadásának napján írásban jelzi, hogy a kiválasztott termék(ek) nem elérhető(ek). 

Eladó „futárral” szállítási mód kiválasztása esetén vállalja, hogy a rendelés visszaigazolását követő legfeljebb 5 munkanapon belül, GLS futárszolgálat igénybevételével leszállítja a szerződés tárgyát a megadott címre, kivéve abban az esetben, ha a rendelés visszaigazolását követő legfeljebb 2

munkanapon belül írásban jelzi Vevőnek, hogy a szerződés tárgya ettől eltérő határidővel szállítható. Ez utóbbi esetben, Vevő 1 munkanapon belül jogosult a jelen szerződéstől elállni. Amennyiben vevő az elállási jogát nem gyakorolja, a Felek úgy tekintik, hogy az Eladó által megjelölt szállítási határidőt a Vevő elfogadta. Eladó és GLS közötti megállapodás értelmében a termékek leszállítására munkanapokon 8:00 – 15:00 között kerül sor, melyről GLS futár a kiszállítás előtt értesíti a Vevőt.

 

3.Fizetési feltételek

Vevő a „személyes átvétel” szállítási mód kiválasztása esetén készpénzzel vagy bankkártyával fizetheti meg a megrendelt termékek vételárát, melyről Eladó az átvételkor számlát állít ki.

Vevő a „futárral” szállítási mód kiválasztása esetén előreutalással vagy készpénzes utánvéttel fizethet. Az utánvétes futárral történő szállítás díja 1500 Ft + ÁFA, melyet Eladó a termékek vételárával együtt számláz ki Vevő részére, és amelyet Vevő a kiszállított termékek átvételekor készpénzben köteles megfizetni a GLS futárnak. Előreutalásos fizetés esetén is a futárral történő szállítás díja 1500 Ft + ÁFA, melyet Vevő a díjbekérőn szereplő adatok alapján a termék vételárával együtt előre köteles megfizetni. Kivéve azt az esetet, ha egy rendelés során a Kosár végösszege magasabb, mint 50.000 Ft + ÁFA, mivel ekkor a szállítás díjtalan.

Eladó a pénztárgépet minden esetben üzembe helyezve küldi, az ehhez szükséges futár közvetítésével történő dokumentumkezelés díjtalan.

 

4.Elállás, szavatosság, jótállás

Az internetes vásárlásra vonatkozó jogszabály alapján – amennyiben a terméket a Vevő nem személyesen, az Eladó telephelyén veszi át, és a fizetés sem a termék átvételével egyidejűleg, az Eladó székhelyén történik – Eladó 14 napos elállási jogot biztosít Vevőnek, melyet Vevő a termékek átvételének napjától kezdve gyakorolhat és Felek kizárólag írásos formában tekintik érvényesnek. Amennyiben Vevő él a 14 napos elállási jogával úgy köteles a leszállított terméket saját költségén Eladónak visszajuttatni oly módon, hogy a visszaküldés során bekövetkezett sérülésből, vagy elvesztésből eredő kárért Vevő felel.
 

Vevő a termék átvételekor köteles a teljesítést mind minőségileg mind mennyiségileg ellenőrizni és amennyiben kifogással él úgy azt köteles a GLS futárnak átadott jegyzőkönyvben rögzíteni. Eladó vállalja, hogy a hiányos vagy hibás teljesítést legfeljebb 8 munkanapon belül cseréli vagy pótolja kivéve abban az esetben, ha a jegyzőkönyv átvételét követően Eladó 3 munkanapon belül jelzi az ettől eltérő cserélési vagy pótlási határidőt.

Céges vásárlók esetén az elektronikus úton megkötött szerződés nem tartozik a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá, így a Felhasználót a megrendelt termékekkel összefüggésben nem illeti meg megrendeléstől, illetve a termék átvételétől számított 14 napon belül az elállás joga, valamint az a jog, hogy a terméknek a vásárlástól számított 3 munkanapon belüli cseréjét kérje.

Eladó internetes áruházában rendelhető tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó szavatossági és jótállási jogokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:159-173. §-ai, továbbá az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22) kormányrendelet szabályozza.

 

5.Adatvédelem

Vevő az internetes áruházban történt vásárlása során tudomásul vette, hogy személyes adatokat szolgáltat. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott adatokat teljes körű titoktartással kezeli, azokat harmadik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben, ha a Vevő valamely folyamat során ezt külön igényli, vagy ha az jogszabályból eredő kötelezettsége. Felek rögzítik, hogy Vevő az www.vonalkodolvaso.hu/adatvedelem címen elérhető adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tudomásul vette és az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt körben személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

 

6.Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés dátuma megegyezik az első pontban rögzített Eladó általi visszaigazolás dátumával.

Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés feltételeinek módosításáról Eladó írásban tájékoztatja a Vevőt a nyilvántartásba vett elérhetőségek valamelyikén, és Vevő ezt írásban, a megküldéstől számított 8 napos határidőn belül nem utasítja el, úgy azt Felek közös megegyezéssel történő szerződésmódosításnak tekintik.

Felek megállapodnak, hogy vitás esetben törekszenek a békés megegyezésre, azonban szükség  esetén, pertárgy értéktől függően kikötik az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.